Supplier code of conduct

Denne Supplier Code of Conduct er gældende for samtlige leverandører, samarbejdspartnere og medarbejdere ansat i LN-Unoco A/S.

Generelt

LN-Unoco A/S er en samfundsmæssigt ansvarlig virksomhed, som stiller høje krav til såvel egne som leverandørers, samarbejdspartneres og kunders måder at samarbejde på.
Vi overholder til enhver tid både dansk og europæisk lovgivning og går forrest for at opfylde vores CSR-forpligtigelse. Vi efterlever de 10 principper i FN’s Global Compact, og vi forventer, at hele vores forsyningskæde, bestående af leverandører og samarbejdspartnere, gør det samme.
Vores ledelsessystem tager udgangspunkt i kravene beskrevet i DS/EN ISO 9001, 45001, 14001, 50001 og 26000, men vi er alene certificeret i ISO 9001.

Klima og miljøforhold

Hos LN-Unoco A/S tager vi ansvar for både klima og miljø. Vi bestræber os på at minimere miljøbelastningen i hele forsyningskæden og fokuserer løbende på at øge produktiviteten i både interne og eksterne processer ved hjælp af bæredygtige løsninger. I indkøbsprocessen udviser vi fokus på at indkøbe de produkter som belaster klimaet og miljøet mindst muligt og vi prioriterer at vælger de underleverandører som understøtter vores CSR politikker bedst muligt.

Arbejdsforhold

Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource. Vi har konstant fokus på at efterleve gældende love og regler med henblik på at sikre medarbejdernes trivsel. Vi arbejder efter en ingen arbejdsulykker politik og tilstræber et både fysisk og psykisk velfungerende arbejdsmiljø, hvor den enkelte medarbejder udvikles og trænes efter behov. Vores arbejdsmiljøindsats er organiseret i en arbejdsmiljøorganisation, som har til formål at sikre, at arbejdsmiljøpolitikken efterleves.

Forretningsetik

Vi betragter alle oplysninger om vores kunder som fortrolige og benytter dem udelukkende i tilfælde, hvor vi har kundens forudgående accept. Vi hverken tilbyder eller modtager gaver, invitationer og lignende af en størrelse eller karakter, som kan så tvivl om gavens formål hos virksomhedens ansatte, leverandører, samarbejdspartnere eller kunder.

Menneskerettigheder

Vi ansætter vores medarbejdere på baggrund af deres faglige kvalifikationer og behandler dem på lige vilkår uanset etnisk oprindelse, køn, race, religion, tro, politisk overbevisning, seksuel orientering, alder eller handicap. Vi efterlever de kollektive aftaler, der indgås mellem vores ansatte og deres fagforbund, og sikrer, at der ikke anvendes hverken tvangs- børnearbejde i de produkter og ydelser, vi leverer.

Kvalitet

Hos LN-Unoco A/S er kvalitet og kvalitetssikring højtprioriteret, og vi har en målsætning om altid at levere vores produkt til kunden af aftalte kvalitet og til aftalt tid. Vi har implementeret et ledelsessystem, hvori alle processer er kortlagt og beskrevet. Således sikrer vi, at vores arbejdsgange er effektive, og at produktet produceres i overensstemmelse med gældende lovkrav i Danmark og EU.

Databeskyttelsespolitik

LN-Unoco A/S indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde det af virksomheden fastsatte formål. Det er som oftest defineret ved lov, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for at opretholde forretningsdriften. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige med henblik på at opfylde en kontrakt eller anden retslig forpligtelse.
Vi behandler ikke personfølsomme oplysninger, som indeholder informationer om hverken personens etniske oprindelse, race, politiske, religiøse eller filosofiske overbevisning eller fagforeningsmæssige tilhørsforhold.

Fortrolige oplysninger

Vores leverandører og samarbejdspartnere forventes at være særligt opmærksomme på at sikre, at fortrolige oplysninger, modtaget fra LN-Unoco A/S, ikke videregives til uautoriserede parter. I tilfælde, hvor der indgår fortrolige oplysninger, skal disse oplysninger beskyttes og må ikke videregives til en tredjepart uden forudgående tilladelse fra LN-Unoco A/S.

Vurdering af leverandører

Vi forventer, at vores leverandører efterlever vores Supplier Code of Conduct, så vi kan forsikre vores kunder om, at vi har kontrol over hele forsyningskæden. Vi sikrer, at vores leverandører orienteres om denne Supplier Code of Conduct, og at vigtige leverandører løbende vurderes io vores leverandørstyringssystem.

Misligholdelse

Såfremt det kan konstateres, at denne Supplier Code of Conduct overtrædes, vil det blive påtalt af LN-Unoco A/S. Bliver der efter en sådan påtale ikke foretaget korrigerende handlinger, vil det blive betragtet som en væsentlig misligholdelse af samarbejdet, hvilket kan medføre ophør af samarbejdet med leverandøren eller samarbejdspartneren.

Beskriv din opgave
Kan vi hjælpe dig?